PRIVACY NOTICE

(For the Danish version, see below this section)

1. Introduction

1.1  This Privacy Notice regarding collection and processing of personal data describes how Nordisk Games (“NG”), a subdivision of Nordisk Film A/S, processes personal data about you in connection with your participation in NG’s playtester database.

1.2  This Privacy Notice has been prepared and made available to you to ensure that we can provide you with information about our processing of your personal data and comply with the EU General Data Protection Regulation (2016/679 of 27 April 2016) (“GDPR”).

2. Controller of Personal Data

2.1 Nordisk Games A/S (“NG”), Mosedalvej 14, 2500 Valby, Denmark with Danish company reg. no. 41484918, is the data controller. This means that we are responsible for the processing of your personal data.

3. Purpose of the Collection of Personal Data and Legal Basis

3.1. We will ensure that your personal data is collected and processed only in relation to one or more of the following purposes:

(a) to register you as a member of NG’s playtester database. In that connection, we collect your name, e-mail, gender, postcode, date of birth, information about children living at home, language skills, as well as gaming habits and interests based on qualitative and quantitative questions about your gaming activities and preferences;

(b) to collect your confidentiality agreement in connection with test sessions of games that are not yet publicly available;

(c) to carry out analyses, including statistical analyses concerning, among other things, demographicsand gaming/media habits based on your registration details as described under 3.1(a), which is included as a basis for market analyses related to gaming business activities;

(d) to help us improve our websites, products, and services;

(e) to store personal data to the extent necessary to comply with the Danish Bookkeeping Act and other legal obligations imposed on NG;

3.2 Our legal basis for processing:

(a) Processing is necessary in relation to the agreement to which you are a party as a participant in NG’s playtester database with the purposes set out in items 3.1(a) and 3.1(b), cf. GDPR article 6, para 1 (b). If we do not make this registration of you as a playtester and collect your confidentiality agreement, it is not possible for you to test games that are not yet publicly available;

(b) Processing is necessary for NG to pursue its legitimate interests in relation to the purposes set out in items3.1(c), 3.1(d), and 3.1(e), in accordance with GDPR article 6, para 1 (f). Our legitimate interests are set out in items 3.1(c),3.1(d), and 3.1(e) and include in particular our interest in targeting our marketing and producing and delivering relevant content to you and other cinema-goers and gamers;

(c) Processing is necessary for compliance with a legal obligation, in particular the Danish Bookkeeping Act, imposed on NG in connection with the purposes set out in item 3.1(f), cf. GDPR article 6, para 1 (c).

3.3 We retain your personal data for the following periods of time:

(a) Where processing is necessary for the sake of an agreement between you and us, we retain your personal data for a period of up to three years from the time when the services under the concluded agreement are terminated and/or delivered;

(b) Where processing is necessary for NG to pursue its legitimate interests, we retain your personal information for as long as we have a business purpose and our interests are not exceeded by your interests or fundamental rights and freedoms, but not longer than five years from the time you cancel you participation in the panel;

(c) Where processing is necessary to comply with a legal obligation imposed on NG, we retain your personal data for as long as required by law. This means in particular that where your personal information is included in accounting material, we will store this personal information for a period of five years from the end of the financial year to which the data relates.

4. Your rights

4.1. If you have any questions regarding our processing of your personal data you may contact us by using the contact details described below in section 6. You may, at any time, request access to your personal data and that incorrect personal data be rectified, deleted, or changed by using the contact details described below in section 6. You may also request restriction, data portability, or object to us processing your data.

4.2  If you have any complaints about our processing of your personal data, you may contact Datatilsynet -the Danish Data Protection Authority. You have the right to object at any time to processing of personal data concerning you for direct marketing.

5. Transfer of Personal Data

5.1 We may disclose your personal data to affiliate or subsidiary companies, as well as professional advisors in accordance with applicable data protection laws. We reserve the right to use or disclose any information as needed to satisfy any law, regulation, or legal request, or to co-operate with any legal investigation.

5.2  Any transfer of your personal data to data processors is conducted in compliance with legal requirements, including concluding appropriate data processor agreements with our data processors, to ensure that personal data is not processed for other purposes than clearly stated and to ensure adequate security measures.

5.3. The personal data we collect from you may be transferred to and stored at a location outside the European Economic Area (“EEA”). If personal data is transferred outside of the EEA we ensure an adequate level of security by transferring to countries approved by the European Commission as having an adequate level of protection, or by entering into contracts between us and the non-EEA entity receiving the personal data.  You can contact us at any time using the contact information in section 6 to get a copy of the transfer basis or get more details.

6. Contact details

6.1 If you have any questions or comments, you can contact us at playtest@nordiskgames.com or privacy@nordiskfilm.com.

PRIVATLIVSPOLITIK

1. Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik om indsamling og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Nordisk Games (”NG”), en underafdeling af Nordisk Film A/S, behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i NG’s playtester database.

1.2 Privatlivspolitikken er formuleret og gjort tilgængelig for dig for, at vi kan give oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”).

2. Dataansvarlig

2.1 Nordisk Games A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR-nr. 41484918, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) For at vi kan oprette dig som medlem af NG’s playtester database. I denne forbindelse indsamler vi dit navn, e-mail, køn, bopæls postnummer, fødselsdato, om hjemmeboende børn, sproglige evner samt spillevaner og -interesser baseret på kvalitative og kvantitative spørgsmål vedrørende forbrug af og interesse i spil.

(b) For at indhente din tavshedserklæring i forbindelse med test-sessions af spil, som endnu ikke er offentligt tilgængelige.

(c) For at vi kan foretage analyser, herunder statistiske analyser vedr. bl.a. demografi og gaming-/medie vaner på baggrund af dine registreringsoplysninger som beskrevet under punkt 3.1(a), der indgår som grundlag for markedsanalyser relateret til gaming virksomhed.

(d) For at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser.

(e) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som Nordisk Games måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandlingen er følgende:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til aftalen, som du er part i som deltager i NG’s playtester database i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1(a) og 3.1(b), jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis vi ikke foretager denne registrering af dig som playtester og indhenter tavshedserklæringen, er det ikke muligt for dig at deltage i tests af spil, som endnu ikke er offentlig tilgængelig.

(b) Behandlingen er nødvendig for, at NG kan forfølge sine legitime interesser i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1(c), 3.1(d) og 3.1(e), jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesser fremgår af punkt 3.1(c), 3.1(d) og 3.1(e) og omfatter navnlig vores interesse i at målrette vores markedsføring og producere og levere relevant indhold til dig og andre biografgængere.

(c) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, navnlig bogføringslovens bestemmelser, som påhviler NG i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1(f), jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c).

3.3 Vi opbevarer dine oplysninger i følgende tidsrum:

(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til en aftale mellem dig og os, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på op til 3 år fra det tidspunkt, hvor ydelserne under den indgåede aftale er afsluttede og leveret.

(b) Hvor behandlingen er nødvendig for, at NG kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål, og vores interesser ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsretter, men ikke længere tid end 5 år fra det tidspunkt, hvor du afmelder dit medlemskab i panelet.

(c) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler NG, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe loven kræver det. Dette betyder navnlig, at hvor dine personoplysninger indgår i regnskabsmateriale, vil vi gemme disse personoplysninger i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

4. Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.2 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

5. Overførsel af personoplysninger

5.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelse med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

5.2 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og efter passende sikkerhedsforanstaltninger.

5.3 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til databehandlere i lande uden for EU/EØS. I så fald vil vi sikre, at databehandlerne for det første kun behandler dine personoplysninger i henhold til indgåede databehandleraftaler og for det andet, at overførslen enten sker til lande, som EU-Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller, at overførslen sker i henhold til indgåede standardbestemmelser, som er godkendt af EU-Kommissionen. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6 for at få kopi af overførselsgrundlaget eller høre mere herom.

6. Kontaktoplysninger

6.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på playtest@nordiskgames.com eller privacy@nordiskfilm.com.